Parkering

Parkeringsplassene i åpent garasjeplan er kun for gjester til sameiet, med unntak av de reserverte plassene som er for utleie. Våre gjester kan stå på de ikke reserverte plassene i inntil 72 timer uavhengig av om kjøretøyet flyttes i mellomtiden.

4-parkeringen i inngangspartiet har en tidsbegrensning på 3 timer og det kan ikke parkeres i tidsrommet 23-07. Parkeringen kan brukes både av gjester og sameiere. Styret håper sameierne begrenser bruken til det helt nødvendige.

4-parkeringen nederst i sameiet kan benyttes av både gjester og sameiere. Skiltingen indikerer at sameiere ikke kan stå der, men vi har avklart lempeligere praksis med parkeringsselskapet. Tidsbegrensningen på 72 timer, samt øvrige skiltede vilkår, gjelder for både gjester og sameiere.

På alle øvrige fellesarealer er det forbudt å parkere. Kort stans er tillatt dersom kjøretøyet ikke hindrer adkomst til innganger.

Dersom det er behov for å parkere i strid med regelverket, eksempelvis i forbindelse med flytting eller håndverkerarbeid, kan styret kontaktes for utstedelse av en midlertidig parkeringstillatelse som skal plasseres synlig bak frontruten. Slik tillatelse kan også skrives ut dersom man er usikker på om parkeringen vil bli i strid med regelverket, eksempelvis i forbindelse med 72-timersregelen og flytting av bil. Tillatelsen skal være signert av et sittende styremedlem og være riktig utfylt for å være gyldig.

Ved brudd på regelverket risikerer man bøtelegging og borttauing. Parkeringsselskapet vil benytte offentlige registre for å sjekke hvor eieren av et kjøretøy har adresse. Når bot eller borttauing foreligger, er dette et forhold mellom eieren av kjøretøyet og parkeringsselskapet som håndhever regelverket i vårt sameie. Hvis det er ønskelig med styrets bistand i sakens forbindelse, skjer dette kun i forkant av en parkering fordi styret kontaktes for å skrive ut tillatelse slik at bot ikke gis.

Hva gjelder parkering på egne parkeringsplasser, må sameiere parkere innenfor sin parkeringsplass. I motsatt fall, eksempelvis når det parkeres for langt ut eller til siden, vanskeliggjør dette andres parkering.

Dersom noen trenger å leie parkeringsplass, ta kontakt med styret for å sjekke kapasitet.

Dersom noen trenger ny portåpner, så kan styret kontaktes på mail oslopanorama@gmail.no

El-bil ladning, se eget punkt.